Flytting til Rosendal

Neste høst vil Teaterhuset Avant Garden med samarbeidspartnere gjenopplive Rosendal Teater og fylle det med kunst, debatt, kulturaktivitet og mennesker!

Nøyaktig hvor lenge Teaterhuset Avant Garden har gått med flytteønsker er vanskelig å si med sikkerhet. Men vi har funnet det nedfelt i styrereferater fra så langt tilbake som i 1998 – en tid da teatrets økonomiske rammevilkår så ganske annerledes ut enn i dag.

Siden 2013 har teatret vært i dialog med Trym Næring AS om mulighetene for relokalisering til et ombygget Rosendal Teater. Teatret vil da leie lokalene av Rosendal Teater AS, som eies av Trym Næring. Huseier vil stå for restaurering av bygget, samt etablering av et nytt tilbygg. Til sammen vil huset romme to scener, en prøvesal, et bar- foajéområde, kontorer og lagerrom. Nå er rehabiliteringen og ombyggingen godt i gang. Forventet innflyttingsdato er på våren 2019, med åpning høsten 2019.


 Foto: Arne Hauge. Se flere bilder og fotoalbum på vår Facebookside for prosjektet Rosendal Teater

Rosendal Teater ble åpnet første gang i 1921, og mange trondhjemmere har opp igjennom tiden hatt et forhold til dette bygget. Noen har sett sin første kinofilm her, andre har hatt store konsertopplevelser, eller fått sine jevnlige tilskudd som Cinematek- eller filmklubbmedlemmer. Cinemateket og Trondheim Filmklubb drev kinolokalene sammen fra 1993 til 2010. I 2011 solgte Trondheim kommune solgte bygget til Trym Næring AS.

 

TEATERHUSET AVANT GARDEN I NYE LOKALER

Det er svært viktig for Teaterhuset Avant Garden å flytte til nye lokaler som vil gi teatret en egen plass i bybildet og en tydeligere identitet. Dette vil være til fordel for publikum, og en styrke for et enda rikere trøndersk teaterliv.
I nye lokaler vil Teaterhuset Avant Garden:

Øke aktiviteten og styrke kunstnerisk profil

Teaterhuset Avant Garden ser fram til å øke aktiviteten og tilby publikum en større regelmessighet og forutsigbarhet i programmet. Dette vil være mulig i større og bedre egnede lokaler, med to scener og bedre logistikk. Her vil vi få muligheter til å vise ulike produksjoner innenfor samme periode, og til å gi publikum et forestillingstilbud samtidig som vi har produksjoner under arbeid i den ene salen.

 

Vi ser også fram til å gi samarbeidspartnerne våre i Den kulturelle skolesekken et langt bedre tilbud, der det vi i dag kun har mulighet til å ta imot et svært begrenset antall elever.

 

Ta imot viktige scenekunstproduksjoner som det ikke finnes rom for i dag.

Scenekunsten er en plass- og logistikk-krevende kunstform. Med den begrensede størrelsen vi har i dag, bruker teatret store ressurser på leie, logistikk og tilpasning til eksterne scener for å kunne ta imot forestillinger vi ikke selv har plass til. For svært mange av de ønskede forestillingene finnes det imidlertid ingen passende scener i byen i det hele tatt. Dette betyr blant annet at det finnes en rekke – offentlig støttede – turnerende nasjonale aktører som endelig kan finne en passende scene i Trondheim.

 

Tilby langt bedre publikumsfasiliteter og et mer helhetlig tilbud til publikum

Dagens publikumsfasiliteter er svært begrensede, og mangler dessuten universell utforming. Vi vil bygge opp et teaterhus med langt større kapasitet, og et fullverdig tilbud til alle publikummere, inkludert servering og muligheter til kunstnermøter, diskusjoner og andre lavterskeltilbud.

 

Styrke nettverkssamarbeid

Et nytt teaterhus vil styrke Trondheims posisjon som viktig knutepunkt på det internasjonale scenekunstmarkedet. Det vil også styrke samarbeidet i norske og internasjonale nettverk om en infrastruktur for scenekunst. Slik kan hver forestilling bli vist for flere publikummere på flere ulike steder. Dette er også viktig for å få mer ut av den økonomiske støtten som går inn i hver produksjon, oftest fra offentlige midler.

 

Styrke co-produksjonsaktiviteten

De siste årene har co-produksjonsaktiviteten blitt en stadig viktigere side ved landets tre programmerende teatre (Teaterhuset Avant Garden, BIT Teatergarasjen og Black Box Teater). Det vil si at teatret går inn som en samarbeidspartner med ulike former for støtte til prosjekter som er under utvikling. På denne måten bidrar vi til at norske og internasjonale prosjekter kan realiseres – og ikke minst vises for et publikum.

Sammen med vårt arbeid i internasjonale nettverk er dette en svært viktig faktor for at trønderske – og andre norske – kunstnere kan bli vist i utlandet, og få viktige internasjonale aktører hit. Synergieffekten mellom det internasjonale, det nasjonale og det lokale er også svært viktig for utviklingen av kunstfeltet her hjemme.

 

Øke utleie- og samarbeidsaktiviteten

Teaterhuset Avant Garden har lang, bred og god erfaring med å samarbeide med ulike andre kulturaktører i byen. Våren 2017 var vi for eksempel for første gang med som en samarbeidsscene for musikkmønstringen Trondheim Calling, og en utleiescene for Jazzfest. Tidligere har vi vært med som et klubb- og visningslokale for filmfestivalen Kosmorama, og en scene for Klubb Pstereo. Det er åpenbart at slike muligheter blir langt bedre og mer ettertraktet i større og mer fleksible lokaler, med bedre infrastruktur og publikumsfasiliteter. Utleie og andre samarbeid vil være en viktig del av teatrets egenfinansiering.

 

 

Vi er opptatt av mangfold i uttrykk. Med et eget hus vil det være lettere å bygge en egen sterkere profil, samtidig som vi driver sidevirksomhet i samarbeid med andre. Vi vil øke aktiviteten i alle ledd. Målet er at et fornyet Teaterhuset Avant Garden på et fornyet Rosendal Teater skal være stedet å oppsøke når du vil få med deg det som skjer!

 

Spørsmål og svar om Rosendal

 

I det siste har vi opplevd mange nysgjerrige spørsmål fra forskjellig hold, og her finner du svar på det meste du kanskje lurer på. Vi oppdaterer etter hvert!

 

Hvor flytter vi?

Teaterhuset Avant Garden flytter fra våre nåværende lokaler i Olav Tryggvassons gate 5 til Rosendal Teater, i Innherredsveien 73. Bygget er i skrivende stund under utvikling, og når vi tar over i mars 2019 har det ærverdige gamle kinobygget fått et moderne tilbygg for å kunne dekke våre behov for publikumsfasiliteter.

Hva er historien til bygget?

Rosendal Teater ble oppført i 1921 av arkitekten Erik Waldemar Glosimodt, med bygningsmessige endringer av Håkon Bleken senior i 1939. Bygget er mest kjent som byens barne- og westernkino gjennom store deler av 1900-tallet. Fra jul i 1940 stengte tyskerne bygget. Den ordinære kinodriften ble nedlagt i 1986. Trondheim Filmklubb og Cinemateket flyttet inn i høsten 1993 og holdt til her frem til de flyttet ut i 2010. Samme år kjøpte utbygger Karl-Johan Kopreitan bygningen.

For de som er født på 80-tallet huskes Rosendal kanskje mest for hiphopfestivaler og konserter fra tid til annen, mens de enda yngre trolig ikke har noe forhold til Rosendal i det hele tatt, siden det har stått tomt lenge. Det vil vi endre på!

Hvorfor flytter vi?

Vi i Teaterhuset Avant Garden (TAG) har lenge vært på jakt etter nye lokaler, og har over mange år undersøkt flere muligheter for relokalisering. De nåværende lokalene har lenge vært for små, de har dårlige vareinnlastingsmuligheter, lite tilpassete publikumsrom, lite sceneareal, for lav publikumskapasitet, for liten synlighet i bybildet, for lite prøverom og ikke minst for komplisert plassering når det gjelder lydgjennomgang fra byggets øvrige virksomheter. Alt dette vil møte langt bedre løsninger på Rosendal.

Når flytter vi – og når åpner vi?

Selve flyttelasset går i mars/april 2019. Fordi vi må klargjøre og teste for sceneaktivitet, vil det først være åpent for publikum fra høsten 2019.

Hvilke konsekvenser får flyttingen for vårt program/tilbud til publikum neste år?

Det blir ikke mulig for oss å ha program i våre nåværende lokaler i Olav Tryggvassons gate 5 i løpet av våren, siden flyttingen krever store ressurser og ikke minst tid til innkjøring og testing i nytt hus. Vi vil imidlertid programmere kompaniet Forced Entertainment sin forestillingsserie «Complete Works – Table Top Shakespeare». Forced Entertainment mottok den Internasjonale Ibsenprisen 2015, så dette gleder vi oss stort til. Forestillingene vises over 9 forestillingsdager i Teaterkjelleren på Trøndelag Teater, og er et samarbeid mellom Trøndelag Teater og oss.

Med det sagt, når vi først åpner vil vi kunne tilby et bredere program til flere publikumsgrupper enn i dag, og ikke minst vil vi ha en kafé og et møtested som gjør at vi kan møte publikum i hverdagen på en helt annen måte enn før.

Hvem eier Rosendal og hvordan finansieres utbyggingen?

Eiendommen eies av Trym AS, et privat eiendomsselskap. De kjøpte bygget i 2010 fra Trondheim kommune. De står som byggherre og finansierer om- og nybygging med framtidige leieinntekter fra TAG. TAG står selv for finansiering av sceneteknisk utstyr, publikumsamfi, scenerigg, investeringer i kafé med mer. TAG inngikk en opsjonsavtale med huseier i 2013, og signerte kontrakten i mai 2017.

Hva blir annerledes for publikum på Rosendal?

Det blir flere og bedre publikumsarealer med større armslag og muligheter for aktivitet, mer program og større mangfold, og ikke minst en fast møteplass i form av kafé og bistro. Rosendal vil bli et hus med gode sosiale møteplasser, et rom for rike opplevelser. I tillegg vil det være to saler i huset med mye større arealer og publikumskapasitet enn i dag. Huset og programmet får også større synlighet i bybildet – for ikke å snakke om at den voksende Østbyen får et nytt tilholdssted.

Hva slags kafé blir det på Rosendal, og hvem skal drifte den?

TAG skal selv drifte kafeen, som blir en jordnær og sosial kombinasjon av bar, kafé og bistro. Vi ønsker at kafeen skal romme mangfoldet av mennesker vi har i byen, og bli et åpent og fleksibelt samlingssted for alt fra småbarnsmødre til godt voksne jazzmusikere. Og for nabolaget, naturligvis!

Grunnen til at vi vil drifte kafeen selv, er fordi den blir vårt ansikt utad – det er her vi vil møte folk vi kanskje ikke har sett før. Vi vil at de som jobber der, det vi serverer og det som foregår av aktiviteter i kafeen skal være en naturlig del av grunntanken i huset: Noe vi vil røpe mer av etter hvert som åpning nærmer seg.

Hva kan scenekunstnerne forvente av endringer?

Forvent langt bedre produksjons- og visningsfasiliteter! I det nye huset styrker vi dessuten organisasjonen vår, og vil i større grad enn før kunne bidra til å skape synlighet og i større grad kunne bidra til helhet og kontekst rundt deres prosjekter.

Når åpner vi for publikum og scenekunstnere?

I perioden mai – juni vil vi åpne for kunstnere til å komme og produsere på Rosendal. For publikum vil den offisielle åpningen av husets tilbud med kunstnerisk program og aktivitet skje i begynnelsen av høstsemesteret.

Hva skjer med våre gamle lokaler i Olav Tryggvassons gate?

De eies av Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon. Moskus bar vil fortsette der de er. Vi vet ikke hvilke planer AØF har for salen, prøvesalen og kontorene.

Skal vi fortsette med barneprogram?

Ja, det skal vi. Vi arbeider med tydeliggjøring av vårt tilbud til ulike målgrupper, og jobber mot å ha faste dager for barneprogram som kan gi familier større forutsigbarhet. Det vil også foregå aktiviteter rettet mot barn på andre flater i huset.

Blir det bare scenekunst på Rosendal?

Scenekunst er, og vil fortsatt være, vår kjernevirksomhet. På Rosendal vil vi imidlertid bredde ut programmet vårt, og kunne romme andre typer kulturrelaterte aktiviteter som naturlig støtter opp under vår visjon. Dette kan være for eksempel kunstnersamtaler, debatter, diskusjonsprogram, verksteder for barn og voksne, boklansering, musikklansering, fester, konserter, mini-opptredener i kafé og foajé – og mye annet.

Vil man kunne leie Rosendal?

Ja, det vil bli mulighet for å kunne leie Rosendal. Mer informasjon om dette vil komme i løpet av våren, inntil videre ta kontakt med vår økonomiansvarlig Roger Karlsen på roger@avantgarden.no.

Blir Rosendal også en konsertarena?

I tillegg til å bli et sosialt møtested for folk i alle aldre, vil Rosendal først og fremst være et sted for scenekunst og relaterte kulturaktiviteter. Med det sagt, vil bygget fungere ypperlig også som konsertarena, og det vil kunne brukes til dette. Det vil primært være konsertvirksomhet med et kuratert utgangspunkt, altså konserter som i en eller annen grad bidrar til det huset vi ønsker å skape for publikum på Rosendal.

Blir det filmvisninger igjen på Rosendal?

Se over.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med markeds- og kommunikasjonsleder Pia Martine Gautier Bjerke på pia@avantgarden.no / tlf 92083295 eller henvend deg til oss på Facebook.

 

 


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart