Relokalisering

STATUSOPPDATERING I SAKEN OM RELOKALISERING AV TEATERHUSET AVANT GARDEN.

– Oppdatert tirsdag 20. desember 2016 –

Mandag 19. desember behandlet styret på Teaterhuset Avant Garden spørsmålet om relokalisering av teatret, med utgangspunkt i tilbud om leieforhold på hhv. Rosendal og Brattørkaia.

Som det er gjort kjent gjennom blant annet Adresseavisen, har Teaterhuset Avant Garden denne høsten vært inne i en tilbuds- og forhandlingsprosess med to tilbydere: Entra Trondheim, om muligheten for å skape teaterlokaler i det planlagte «Powerhouse» på Brattørkaia, og med Trym Næring AS, om mulighetene for om- og utbygging av Rosendal Teater tilpasset teatrets behov.

Teatret vært gjennom en omfattende og grundig prosess med utarbeiding og kvalitetssikring av detaljerte kravspesifikasjoner og rammer, og påfølgende vurderinger av de to tilbudene. Styrets uttalelse etter styremøtet mandag 19. desember er:

Teaterhuset Avant Garden, ved styret, har vurdert to gode prosjekter som begge svarer på kravene vi har stilt til relokalisering. Styret har vedtatt å gå videre med Trym Næring AS siden deres konsept for Rosendal teater best møter TAGs behov. Vi går nå inn i kontraktsforhandlinger og håper at de ender opp i innflytting i nye lokaler. Det er ikke fattet et endelig vedtak om kontraktsinngåelse. Et endelig vedtak vil fattes i slutten av februar 2017. 

 

______________________________________________________________________

Bakgrunn

Nøyaktig hvor lenge Teaterhuset Avant Garden har gått med flytteønsker er vanskelig å si med sikkerhet, men vi har funnet det nedfelt i styrereferater så langt tilbake som i 1998 – en tid da teatrets økonomiske rammevilkår så ganske annerledes ut enn i dag. Siden 2013 har teatret vært i dialog med Trym Næring AS om mulighetene for relokalisering til Rosendal Teater. Men det var først med økningen i tilskuddet på statsbudsjettet for 2016 at det ble mulig å gå reelt videre med konkretisering av planene. Det ble imidlertid klart fra både politisk og juridisk hold at vi måtte finne flere enn én tilbyder til prosjektet. Vi startet en dialog med Entra Eiendom om muligheten for å bli en del av deres planlagte bygg på Brattøra.

Tidlig i høst offentliggjorde vi teatrets kravspesifikasjoner og rammer for relokaliseringsprosjektet. Innen tilbudsfristen mottok vi innledende tilbud fra både Entra Trondheim og Trym Næring, og har siden jobbet med disse to prosjektene fram mot en endelig tilbudsfrist 2. desember.

 

Det er viktig for TAG å flytte til nye lokaler som vil gi teatret en mer synlig plass i bybildet og en tydeligere identitet. Dette vil være til fordel for publikum og for et rikere trøndersk teaterliv.


I nye lokaler vil Teaterhuset Avant Garden:

Øke aktiviteten og styrke kunstnerisk profil
Teaterhuset Avant Garden ser fram til å øke aktiviteten og tilby publikum en større regelmessighet og forutsigbarhet i programmet i større og bedre egnede lokaler, med to scener og bedre logistikk. Dette vil både gi oss muligheter til å vise ulike produksjoner innenfor samme periode, og til å kunne gi publikum et forestillingstilbud samtidig som vi har produksjoner under arbeid i den ene salen. Vi ser også fram til å gi samarbeidspartnerne våre i Den kulturelle skolesekken et langt bedre tilbud, der det vi i dag kun har mulighet til å ta imot et svært begrenset antall elever.

 
Ta imot viktige scenekunstproduksjoner som det ikke finnes rom for i dag.
Scenekunsten er en plass- og logistikk-krevende kunstform. Med den begrensede størrelsen vi har i dag, bruker teatret store ressurser på leie, logistikk og tilpasning til eksterne scener for å kunne ta imot forestillinger vi ikke har plass til i eget hus. Men for svært mange av de ønskede forestillingene finnes det ingen passende scener i byen i det hele tatt. Dette betyr blant annet at det finnes en rekke – offentlig støttede – turnerende nasjonale aktører som endelig kan finne en passende scene i Trondheim.

 
Tilby langt bedre publikumsfasiliteter og et mer helhetlig tilbud til publikum
Dagens publikumsfasiliteter er svært begrensede, og mangler dessuten universell utforming. Vi vil bygge opp et teaterhus med langt større kapasitet, og et fullverdig tilbud til alle publikummere, inkludert servering og muligheter til kunstnermøter, diskusjoner og andre lavterskeltilbud.

 
Styrke nettverkssamarbeid
Styrke Trondheims posisjon som viktig knutepunkt på det internasjonale scenekunstmarkedet. Styrke samarbeidet i norske og internasjonale nettverk om en infrastruktur for scenekunst, som gjør at hver forestilling vil bli vist for flere publikummere på flere ulike steder. Dette er også viktig for å få mer ut av den økonomiske støtten som går inn i hver produksjon.

 
Styrke co-produksjonsaktiviteten
De siste årene har co-produksjonsaktiviteten blitt en stadig viktigere side ved landets tre programmerende teatre. Det vil si at teatret går inn som en samarbeidspartner som tilbyr ulike former for støtte til prosjekter som er under utvikling. På denne måten bidrar vi til at norske og internasjonale prosjekter kan realiseres – og ikke minst vises for et publikum. Sammen med vårt arbeid i internasjonale nettverk er dette en svært viktig faktor for at trønderske – og andre norske –kunstnere kan bli vist i utlandet, og få viktige internasjonale aktører hit. Synergieffekten mellom det internasjonale, det nasjonale og det lokale er også svært viktig for utviklingen av kunstfeltet.

 
Øke utleie- og samarbeidsaktiviteten
Teaterhuset Avant Garden har lang, bred og god erfaring med å samarbeide med ulike andre kulturaktører i byen. Til våren skal vi for eksempel for første gang være med på Trondheim Calling, tidligere har vi vært med som en scene for Klubb Pstereo. Det er åpenbart at slike muligheter blir langt bedre – og mer ettertraktet i større og mer fleksible lokaler, med bedre infrastruktur og publikumsfasiliteter. Utleie og andre samarbeid vil også være en viktig del av teatrets egenfinansiering,

 
Vi er opptatt av mangfold i uttrykk, og med et eget hus vil det være lettere å bygge en egen sterkere profil, samtidig som vi driver sidevirksomhet i samarbeid med andre. Vi vil øke aktiviteten i alle ledd, med mål om at det nye Avant Garden skal være stedet å oppsøke når du vil få med deg det som skjer!


Del på Facebook Del på Twitter
Kjøp på nett › Vis billetten på telefonen din, eller skriv ut. Problemer? › Ring 73 87 94 24 Kjøp på spillested › Billettsalg åpner på spillested en time før forestilling. Bli teaterkontakt ›Ta kontakt med oss. Spesielle behov ›Ta kontakt før kjøp om du sitter i rullestol, eller har andre behov til utforming.
OBS: Ingen inngang etter forestillingsstart